Lejebetingelser og vilkår

Generel information

Ved modtagelsen af lejeaftalen læs da venligst grundigt hele aftalen og de generelle lejebetingelser og vilkår i dette dokument.
Enhver ændring til aftalen som måtte være indgået mellem lejeren og ejeren skal bekræftes skriftligt for at være gældende.

Ankomst til ferieboligen

Såfremt intet andet er angivet i lejekontrakten, gælder lejeperioden fra 1. dag kl. 16.00 til sidste dag kl. 10.30.

Ankomst til ferieboligen kan ske på lejeperiodens 1. dag eller efter nærmere aftale.

Evt. andet ankomsttidspunkt skal i god tid inden ankomsten aftales med bureauet.

Deltagerantal

Ferieboligen og den evt. tilhørende grund, må ikke bebos af flere personer end det angivne maksimum antal (se lejekontrakten), som også inkluderer børn uanset deres alder.

Derudover er det ikke tilladt at have telte eller campingvogne på grunden.

Udlejes ikke til ungdomsgrupper.

Betaling

Lejebeløbet betales således, som det fremgår af lejeaftalen.

Når du har foretaget din indbetaling, erklærer du at have gjort dig bekendt og indforstået med de fremsendte leje- og betalingsbetingelser.

Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan bureauet uden varsel annullere lejekontrakten. Lejer har intet krav på opfyldelse af lejekontrakten og udlejer har ikke nogen forpligtelse til at opfylde lejekontrakten.

Afbestilling og ændring af lejemål

En indgået lejekontrakt kan ikke opsiges og/eller ændres af lejeren. Sidstnævnte har dog ret til mod betaling af et gebyr at foretage afbestilling som følger:

  • Indtil 60 dage før lejeperiodens start: 20% af lejebeløbet (min. 500 DKK).
  • Senere end 60 og indtil 7 dage før lejeperiodens start: 80% af lejebeløbet.
  • Senere end 7 dage før lejeperiodens start: 100% af lejebeløbet

•••• Kan vi nå at leje huset ud igen, betaler I kun et gebyr på kr. 500,-

Afbestillingen betragtes som foretaget den dag, Udlejer har fået skriftlig meddelelse herom.

Skader/Fejl/Mangler

Lejer er erstatningspligtig overfor bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Evt. skader skal inden afrejse anmeldes til udlejer.

Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader (installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.), men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

Opvarmning af feriehuset:

Vær venligst opmærksom på, at det normal ikke kan forventes, at ferieboligen er opvarmet ved ankomst. MEN i vinterhalvåret forvarmer vi husene, så de er lune.

Måleraflæsning starter så, når vi starter varmen og går dermed på lejers regning.

Insekter

Feriehusene ligger oftest i den frie natur tæt på skoven. Derfor kan der forekomme insekter (bl.a. hvepse, myrer og ørentviste).

Reklamationer

Reklamationer skal straks meddeles bureauet.

Efter afrejse modtages ingen reklamationer.

Der tages forbehold for evt. trykfejl eller fejl på websitet.

De beskrevne afstande er vejledende og er angivet efter skøn i luftlinje og kan derfor kun benyttes til orientering.

Tvister

Ved evt. uoverensstemmelser ifm. lejemålet mellem lejer og udlejer gælder dansk ret.

Klagevejledning

Er du utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os.

Kan der ikke findes en løsning, kan du klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning. I så fald skal du udfærdige et klageskrift på den af Ankenævnet udarbejdede formular.
Du finder en beskrivelse af proceduren og et link til formularen på denne side.

Ankenævn for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2
1160 København K
http://www.fbnet.dk/

Du kan også klage via EU’s klageplatform http://ec.europa.eu/odr.”

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.”